กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรม
  • บทความวิชาการและงานวิจัย

นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลกำเเพงเพชร