กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม

การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม

การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม

 • คุณสมบัติของผู้รับกำรฝึกอบรม
  • กำลังศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตอยู่ในชั้นปีที่ 6 ในวันสมัคร
  • ผ่านการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วในวันสมัคร และจะต้องผ่านขั้นตอนที่ 3 รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ก่อนวันแรกของการฝึกอบรม
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
 • กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
  • ประกาศรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม แจ้งเกณฑ์การรับสมัคร และเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนวัน สัมภาษณ์
  • กรรมการตรวจนับคะแนนอย่างเปิดเผยต่อหน้าคณะกรรมการทุกท่านและให้มีมติเป็นเอกฉันท์
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม