กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

          เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับความสามารถใน การท าหัตถการที่พบบ่อยในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยนอก ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล/หน่วยบริการ ปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสม และการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โดยเป็นการดูแลประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งเสียชีวิต รวมถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจึงควร มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวควรมี ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 มาตรา 258 ข้อช. (5) “ให้มีระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” จึงมีความต้องการ แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจา บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลกา แพงเพชร เขตสุขภาพที่ ๓ พ.ศ. 2563 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้เพียงพอต่อ สัดส่วนประชากรไทย
          ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นสถาบันหลัก ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยแผนงาน ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Training) ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่ได้พัฒนาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ (World Federation for Medical Education (WFME) ๒๐๑๕) โดยมีขอบเขตครอบคลุม พันธกิจ กระบวนการ โครงสร้าง องค์ประกอบ ผลลัพธ์หรือความสามารถที่พึงประสงค์ การประเมินผล และ สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มพูน ความสามารถทางคลินิกที่มุ่งไปสู่การประกอบเวชปฏิบัติในฐานะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ