กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

พันธกิจ

พันธกิจ

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ได้กำหนด พันธกิจไว้ดังนี

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพและจริยธรรม
ให้บริการและพัฒนางานบริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิต แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 3
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวด้านบริการ บริหาร และวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3
ทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งด้านบริการและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนดูแล สุขภาพของตนเองและครอบครัวแบบพึ่งตนเองได้