กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน

ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ปีที่ 1 Family medicine Minor rotations
ปีที่ 2 Family medicine Selective Family medicine Clinical core rotations
3 เดือน
ปีที่ 3 Elective Clinical core rotations
3 เดือน
Family medicine