กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

บุคลากร

บุคลากร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โรงพยาบาลอุทัยธานี