กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

แผนงานฝึกอบรม

แผนงานฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)
Community-based training in Family Medicine

ชื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ภาษาไทย)
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ภาษาอังกฤษ)
Diploma, Thai Board of Family Medicine

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เขตสุขภาพที่ 3

ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแล

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย